تورکمن صحرا

اوغوز پأهیم لری

پایگاه خبری اولکامیز –  آمان مراد بای مرادوو :

آتی آرپاسی بیلن دالاشدیرما. آتی دوستونگ یالی بسله دوشمانینگ یالی مئن.  آتیلان اوق یرینه دؤنمز. آتینی مینئب ،آتینی ایانلاردان بولما. آتینی آیان بیراووچ دأنأنی کم برر. آتینگ غوویسینی آل،چایدان گچمه لی بولارسینگ. آت یرینه إشک باغلاما. آوارالارینگ یری میخانادئر. آوچی تالانگچی عارسیزگره ک.  آونماق آرپا..بوغدای یاراشیغی. آیاغاعشق یولوندا چالی ایلمز.

آیاقغاب داربولسا،جاهان گینگلیگی نیله سین؟ آیاقسیز ایچیان بولماز. آیالابئر إشک آقچادان،بئرداتلی دئل یگدئر.  آیالا اینانماسووا دایانما. آیال أری تیز غوجالدار.  آیال،کیشینی إنه آتادان ایرار، دوست. دوغاندان کسئر. آیال لاربوسسان کبی بولار. آیال اویشسه گون دورار. آیالینگ أری ایلکی أر،غالانی یارتیدئر. آیالینگ غایراتی سأحر چاغیدئر. آیالینگ نانی دیزیندادئر.

آیالینگ اؤلسه،اؤیونگ ییقیلدیغیدئر. آیالینگ یدی یرده چئراسی یانار،بیری سؤنسه،بیری یانار. آیال یاتان اؤی ییغیلماز،آیال ییغان اؤی یاپیلماز. آی بارقاییلدیزه نه مننت. آی باتمانقا،آغیلینگی بکیت، گون باتمانقا،غویینگی بکیت. آیغیرآلما،دوستونگ موغت ایسلأر،برمه سنگ دوشمان بولارسینگ.  آیلاب اوتورما،آیلاب ایشله. آیی آیاإیرمز.

آزاجیق آشئم،غوغاسئزباشئم.  عاذابسئزبال اییلمز. آزبولسون، اوزبولسون. آز صاداقا کؤپ بلانی سووار. آزسؤزله،اوزسؤزله. آز طاما کؤپ زییان برر. آزی بیلمه دیک کؤپی بیلمز.

باهانی غالدیریانینگ اؤیؤنی یاقماق گره ک. باخیل اوچماحه گیرمز. باخیلینگ میراس مالی دوز بیلن سووبولار.  باقیشی یالی باق،الیشی یالی آل. بالداغیناچنللی پوداما. «بال»دیینینگ بیلن آغیزداتلی بولماز. باللی بایار،باغلی غاررار. بالیغاپیچاق یوق.

بالیغینگ عؤمری سووبیلن،أرینگکی ایل بیلن.  بالیق بالیغی اییر،بالیقچی ایکیسینم اییر. بارا اؤیونگدأکیلرشووکور بولسا،سن…ده بئرگؤزونگ غیپای. بارلی آغلار،یارلی آغلار. بارینی برن یادبولماز. باسیلان گؤرشدن دویماز. باشایازیلان گلر.باشغانگ یوپی«یوفی»بیلن غویا گیرمه.  باش غوناقلی گره ک. باشسیزاؤیده برکت بولماز.  باشی گیتجک پایدارآیاقداغالماز.

باشیناسایانی باشینگاسای. باشیندادولتی یوق کیشینینگ تاپانی یرده غالار. باتیری اؤسنگ آذار. بایغوش خاراباچیلیغی سؤیر. بای کفتان گیسه: «غوتلی بولسون»دییرلر.یوقسیزکفتان گیسه:«قایدان الدینگ دییرلر؟»  بایلیغااؤرنن کیشی تیزغاریب بولار. بایرامینگ غوللوغی کؤب بولار.

بازارآلقیشلی بازاردئر.  بازار بازاره ایریشمز.  بازارایلبازاریدئر. بگ بیلن کأشئرإکن بوش غالار. برجگینگ اوجوندان آلیجی بولما.  برمک،تانگری برمه سیدئر.  بییک باشینگ بییک دردی بار.  بییگیندن باقان پسه تیز اینر.  بییک دپأچیقماق زأحمتم بولسااونگات توماشاسی باردئر.

بز«دسمال،یایلیق»پرساسا، ایسی بورنونگاتیزاورار. «بیله موق»دیمک جانا غولای.  بیلربیلری بیلر،بیلمزنه بیلربیلری!  بیلمه دیک کیشی بیلن یولداش بولما.

بیلمه دیگی سؤیله مه . بیلمزه بولوت یوق.  بئر آجی مونگ برگیلی دویورماز. بئر عاقئل هایسی ییرینه یتیشسئن. بئرعالمامونگ آقچاساتیلسا. دا،داشینی آرت.  مونگ هییاربئرآقچاساتیلسا..دا، داشینی آرتما . بئرآتادوکوزاوغلی بسلأر،دوکوزاوغول بئرآتانی بسله مز. بئر..ده «ایمن..ایمن»دییندن غورق،بئر..ده «گیتمن..گیتمن» دییندن غورق. بئره یتن ایکأیتر.  بئرغاشاووچ دأنأایکی گؤزلی دگئرمن نأمأگره ک. بئرگؤر…گؤروش،بئرگؤر… بیلیش. بئرگونلوق بگلیگم بگلیک. بیرینینگ إلی یوزونده بولماسین دییسنگ دیلینگی ییغ.

بیرینینگ سؤزونی بیرینه دیمک آنگسات.  بیرینیگ تاوشانی بیله کینگکیدن روستم«اؤکده..گویچلی»گلر.  بئرایشی غویماسانگ ،باشغاایش بیتمز.  بئرایشی ایکی إتمه. بئرقاشئق غانینگ بیتیرینینی ییغنالان ایللربیتیریب بیلمز. بئرکیشینینگ آدیچئقیانچا،جانی چئقار. بئرلی مونگلینی کویسه مز.  بئرسؤزله…..بئرإشیت.

بئرسؤزله مک دوکوزچینه مکدن غویار.  بئرسورچن آتینگ آیاغینی کسمزلر. بئرتووغینگ باش صاداقاسی بئریومورتغا.  بئرطیللابئرکیشأیتر.  بئر زادمونگه سبأب بولار. بیصابئرکیشی خاییرتابماز.  بیتمزایش بولماز. بوغازاغوشا یومروق باراشماز. بورچلی اؤلمز،منگزی سارالار.  بورچ زورلوق بیلن آلنار.  بورجونگ باشدان آغسا،ایجه گینگ غازبیلن تاووق بولسون.  بورجی یوغابویون بول.

بوغدایی غونگشینگاسات ،نانی بیله اییرسینگ. بولانچاق سووی بویلاما،غارق بولارسینگ. بولوتلی گونده کؤنگول غارا.  بورون یوزدن دوشمز. چاغاتربییأنیغارینداآلار. چاغلی «آوادان»گؤزللرغارراماز. چاله إتمک…..ایله زأحمت.  چاپالاق غوش اؤزیوواسینی«هؤووتگه سینی»بوزار.  چابوک«یورتاغان»غوش ایکی آیاغیندان توتولار. چشمه ساقاسیندان بولانار. چشمأنی ساقاسیندان بکله. چیگ بیشینچأ،بیشن حاقایتیشر.  چوپان آتامینسه،اؤزون بگ سانیر. چوربانینگ نیشانی إتدئر. چؤره گینگ اوزالدیغی یگ. چؤره گی یالینگیزایین دأنه غلچیغینی دیشی بیلن آراسسالار. چؤرک دؤکوجی بولما. چونگ سووداقی بالیغینگ گؤزی یوقاردابولار. چیرادویبی غارانگقی بولار.  چیرایاغی آلاولاب یانماز.

آلانینگایامان دیمه،موننینگا…..چامان.  عاقئل عاقئلدان زییادا. عاقئلینگاسئغسا،اینان، سئغماسا،اینانما.  آماناتی«آتی»مینن گونونگ ایه سی گلر.  إنأنینگ گؤونی بالادا،بالانینگ گؤونی بالادا«میداندا». آران«خسته»آتاغاچی..دایوق.  آتی یارئش اؤلدورر،أری نامیس اؤلدورر.

آچگؤزاولالسا،ایلینی تاناماز. بازارابار،باغتینگی گؤر.  بای آشینی باخیل غیسغانار. بای بولدی دیسه اینان،بگ بولدی دیسه اینان،حأصییه تینی اویتگتدی دیسه اینانما. بالیغینگ دیریلی سووبیلن.  باخیل بازاراگیتسه،شوم خابارگتیرر. بیلمه دیگه دمیر..ده بئر،کؤمور .ده.  بیلمه دیگینگ بیله گی آغیرماز.  بیلمزطبیب جان آلار. بیلمزلیک بلادأل،بیلسیگلمزلیک بلا.  غارغا غارغانینگ گؤزونی چوقماز.

غارغا بیلبیللیک باشارتماز. قاهارجانگ.  گره ک اوچین ده رک ییقیلار.  گؤرومینگ نأ مه بولسا ،گؤرلدأنگ شول.  گولونگ یاغشیسی تیکنسیز بولماز. غیزینگ گؤزی غیزیلدا. کأشگأنی إکسه بیتمز.  مالی گیدن غاریب دأل،آبرایی گیدن غاریب.  مانگا گلن مانگا منگزأر. میننتلی یاغشیلیقدان غاچا یؤر. میخمانه مال سویماق أرلیکدن دأل،بارلیقدان. نادان اوغلان آتاسینا ا،ؤره در.  اولاق مألأر،سووایچر،اوغلان آغلار،گون گچر.  اوغوللی..داآغلار،اوغولسیز…. اویناب آییتسانگدااویلانیب آییت.

اوت توتونسیزبولماز،ییگیت یازیقسیز.  اؤلوم اؤکونچسیزبولماز.  پیچاق ییتی بولسا..دا،اؤزغینینی کسمز. سؤزونده مانی یوق،ایلینده سانی یوق.  سئغیرشکرینگ طاغامینی بیلمز. اوزین یوپینگ..ده اوجی بار. هر زییان….بئراؤوت. چئقداجی چئقمان ،گیرده جی گیرمز.  إشیدن گؤرنه خابار برر. بال بولسا،سینگک باغداتدانام گلر.  غارریلیق غامینی یاشلیقداایینگ. سنینگ آلان بیلیمینگ آداملارا کؤمک یتمه یأن بولسا،بیسوادسینگ. اینسان اوغلی اوقاماغی غویسا،پیکیرلنمگی هم غوییار.. . «تورکمن لرینگ ناقئل لاری»

توپلان: آننا ناظار بابایوو.

چاپاتاییارلان:حاج قاقابای ارزانی. منبع : نشریه گل صحرا

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا