مطالب ویژه

برای امیدآفرینی، راهی جز تغییر سیاست های کلان، و شنیدن صدای دلســـــــــوزان و کارشناسان نیست

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک: ناکارآمدی در اقتصاد نیز کمابیش همانند از کارافتادن خودرو است، همانسان که از خردسال و بزرگسالان گرفته، تا آنان که رانندگی نیز بلد نیستند، می دانند که ماشین خراب و از کار افتاده، نیاز به تعمیر توسط تعمیرکاران مجرّب و متخصص و استادکاران ماهر و کارآزموده دارد، اقتصاد ناکارآمد و بحران زده را هم هر فردی از آحاد جامعه می تواند، با توجه به وضعیت معیشتی، و تورّم فزاینده و نیز رشد قیمتهای ارزاق عمومی و کالاهای عمومی و… ، متوجه شده و مورد قضاوت قرار می دهند، و همینطور، افزایش لحظه ای قیمت ارزهای خارجی و تاثیری که بر اقتصاد دارد، را نیز می بینند و ناکارآمدی سـیاسـتها را با پوسـت وگوشـت خود، حس می کنند.

و لذا باید حق داد که، از فرط ناامیدی شان از شرایط اقتصادی و نحوه مدیریت های سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، واز آب شدن درآمدهای ناچیزشان ، و مشاهده کوچک شدن هر روزه سفره شان ، به تنگ آمده، فریاد معترضانه سر دهند.
بدون تردید،اقتصـاد، مستقل از سیاست، اجتماع و فرهنگ نیست، که فکرکنیم، می توان در شرایطی که بیشـترین تنش های خارجی و داخلی در کشـــــــور وجود دارد، شرایط اقتصادی رو به بهبودی نهد. اگر مهمترین هدف در اقتصـاد، گسـترش سـرمایه گذاری وتولیدثروت و… اسـت، طبیعی اســت موقعی که بیشـترین تنش خارجی بر کشور تحمیل، و بیشترین اختلاف های سلیقه ای سیاسی بین جناح های مختلف سیاسی داخلی کشــور حاکم است، هیچ کارآفرین و بنگاهداری، تمایل به سرمایه گذاری مولد در اقتصاد و در نتیجه تولید ثروت نخواهدداشـت، و به این ترتیب، موقعی که بنا باشـد هزینه های جاری دولتی در مقابل هزینه های عمرانی، روبه افزایش باشـد، نتیجه ای جزافزایش تورم در بر نخواهد داشت.

علیرعم این وضعیت بحرانی و شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی ، آقای رئیســــــی، رئــیس جمهور در دفاع از بودجه ۱۴۰۲ در مجلس ضــمن اعلام مشخصـات بودجه، و دفاع ازعملکرد دولت و تاکیدبررشـد شاخص های مختلف اقتصـادی، اعلام کــــرده است: «دولت در زمینه مســـکن، معیشـــت، خودرو و ســـلامت برنامه کوتاه مدت دارد که حتماً وضـــعیت در آینده نزدیک متفاوت خواهد شد. دشمن دنبال ایجاد ناامیدی اسـت، اما تلاش دولت باید برای ایجاد امید برای مردم باشــــد. پیام دولت و مجلس باید پیام امیدبخشـــــی به مردم باشد. دشمن دنبال ایجاد تردید و یأس در دل مردم است و تمام تصمیمات ما باید ایجاد امید باشد.دولت در این چهار زمینه، برنامه بلندمدت هم دارد.»

در رابطه با این اظهارات، لازم به گفتن نیست که مردم اگرکارآمدی و چشم انداز مثبتی را در سـیاسـتها ببینند، و کورسویی از بهبود شرایط اقتصادی اعتمادآفرین را احسـاس می کنند، طبیعی است، نسـبت به حال و آینده، امیدوار خواهند شــــد. متأســـــفانه با وجود همه این مشـکلات، بعضــی مدیران، این مشــکلات را به دشمن و خارج حواله می دهند و… کشـــور را سراسردر حال پیشــرفت می بینند. مهمترین مشــکل آن است که متأسفانه به نظر می رسد مدیران کشــور، باصطلاح ” درک درستی از اقتصــاد و سیاست ندارند”. نا امیدی از شرایط اقتصادی، چیزی نیســـت که فقط با تبلیغات رسانه ای دشمن ساخته شود. قدری تامّل باید کرد و به کارنامه سیاستی و مدیریتی کشور هم بخردانه، تدبیر و اندیشه کرد.

ماحصل کلام این که ، ” اگر به دنبال امیدآفرینی برای مردم هستیم، راهی جز تغییر سیاست های کلان، و شنیدن صدای دلســـــــــوزان و
کارشناسان خبره، در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصـادی، اجتماعی
و فرهنگی نیستیم.”

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. با توجه به این گفته که توپ مشکل اقتصاد ایران در زمین سیاست است نه در زمین اقتصاد و اقتصاددانان ، بنابر این لازم است نمایندگان سیاسی مردم که به اصطلاح در مجلس گردآورده شده اند مشکل سیاست را حل کنند تا موتور اقتصاد روشن شود. افراد سیاسی احزاب که، حق هیچگونه فعالیتی را ندارند! به راه یافته گان مجلس شورای اسلامی متذکر می شود فعلا از انجام امور مربوط به مدیران اجرائی مناطق خود دست برداشته و به فکر تغییر سیاست های کلان مملکتی باشید. اگر ناتوانید، کناره گیری راه آبرومندانه ای است.امروز به مردم مدیونید و فردا دیر خواهد شد.

 2. 🌷 سلام ، این گزارش جداگانه کار شود. 👇

  چهار شنبه ۰۵ بهمن * روزنامه بازار کسب و کار
  ۱۴۰۱
  اسب ترکمن به دنبال زین شدن
  در آن سوی مرزها
  محدثـه حیـدری گرجـی – گلسـتان ظرفیـت فراوانـی بـرای
  پــرورش اســب ترکمــن دارد کــه می توانــد بــا اســتفاده از
  آن بــه خلــق ثــروت و ایجــاد اشــتغال فــراوان بپــردازد امــا
  محدودیــت صــادرات اســب در کنــار ناچیــز بــودن جوایــز
  مسـابقات اسـبدوانی، موانـع اصلـی گلسـتان بـرای توسـعه
  ایــن صنعــت پولســاز و اســتفاده از آن بــرای درآمدزایــی و
  ارزآوری اســت.
  بــه گــزارش بــازار کســب و کار، صنعــت پــرورش اســب در
  کشــورهای مختلــف به ویــژه کشــورهای اروپایــی، آمریکایــی
  و برخــی کشــورهای منطقــه خاورمیانــه هرســاله عــاوه بــر
  درآمدهـای حاصـل از تولیدمثـل و فـروش کُره هـا، درآمدهایی
  از محــل شــرکت در مســابقات کــورس ســوارکاری را نصیــب
  فعــاالن ایــن حــوزه و برگــزار کننــدگان مســابقات آن می کنــد.
  پرورش اسـب از دیرباز در بین ترکمن های سـاکن گلسـتان
  از جملــه مناطــق گنبــدکاووس، کالــه، مراوه تپــه، آق قــا و
  بندرترکمـن جایـگاه ویـژه ای داشـته و طبـق اعام کارشناسـان
  بیــش از ۱۷ هــزار راس اســب از نژادهــای مختلــف در ایــن
  اسـتان نگهـداری می شـود کـه افـزون بـر ۳ هـزار راس آن از
  نـژاد اصیـل ترکمـن، حـدود ۷ هـزار راس آن از نـژاد دوخـون و
  هـزار و ۱۰۰ راس آن هـم از نـژاد تروبـرد اسـت.
  بــه اعتقــاد کارشناســان، زمانــی ایــن جایــگاه می توانــد در
  ایجــاد درآمــد بــرای پــرورش دهنــدگان و اشــتغالزایی بــرای
  جوانــان اســتان گلســتان مفیــد باشــد کــه مســووالن و
  متولیــان زمینــه صــادرات و همچنیــن برگــزاری مســابقات
  منطقه ای و بین المللی را در رشـته های مختلف سـوارکاری
  فراهـم کننـد.
  اســب اصیــل ترکمــن یکــی از گونــه ای پرطرفــدار ایرانــی
  اســت کــه پیشــینه ای طوالنــی در زندگــی ترکمن هــا دارد و
  بـا توجـه بـه ویژگی هـای خـاص اش در تمـام امـور ورزشـی
  پرطرفدار بوده و عاقمندان حاضر هسـتند مبالغ هنگفتی
  را بـرای نگهـداری ایـن گونـه پرداخـت کننـد.
  بــه گفتــه کارشناســان، اســب ترکمــن شــامل ســه زیرتیــره
  »یمـوت، آخال تکـه و گـوگان« اسـت کـه تیره هـای »یمـوت
  و آخال تکــه و آخال یمــوت ترکیبــی از ۲ تیــره« در کنــار
  نژادهــای دوخــون و تروبــرد در اســتان گلســتان نگهــداری و
  پـرورش داده می شـود و مالـکان آنهـا پـای ثابـت شـرکت در
  کورس های بهاره، تابسـتانه، پاییزه و زمسـتانه گنبدکاووس،
  آق قـا و بندرترکمـن و سـایر نقـاط کشـور هسـتند.
  نداشـتن فـروش داخلـی، نبـود پایـگاه مرکـزی بـرای تجارت
  اســب و همچنیــن شــرکت اســب های غیرخالــص در
  کورس هــای ســوارکاری باعــث کاهــش قیمــت اســب های
  اصیــل شــده اســت.
  ممنوعیت و محدودیت صادرات اسب های اصیل
  بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی کالــه، بــر اســاس
  سیاســت های کلــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای حفــظ و
  صیانـت از ذخیـره ژنتیکـی اسـب، صـادرات هرگونـه اسـب
  اصیــل از کشــور دارای ممنوعیــت و محدودیــت اســت.
  رحیـم دانشـور افـزود: نداشـتن فروش داخلـی، نبود پایگاه
  مرکـزی بـرای تجـارت اسـب و همچنیـن شـرکت اسـب های
  غیرخالـص در کورس هـای سـوارکاری باعـث کاهـش قیمت
  اســب های اصیــل شــده و ایــن مســائل همگــی اقتصــاد
  پـرورش اسـب را شـکننده کـرده اسـت.
  وی تاکیــد کــرد: تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت
  حضـور در بازارهـای هـدف بیـن المللـی اسـت و وزارت جهاد
  کشـاورزی بایـد در موضـوع منـع صـادرات تجدیـد نظـر کنـد
  چـرا کـه مـا ظرفیـت تولیـد خـود را بـاال بردیم اما بـازار داخلی
  کشـش ایـن حجـم از تولیـد را نـدارد.
  یکـی از پـرورش دهنـدگان اسـب ترکمـن هـم بـا اشـاره بـه
  اینکـه حـدود ۱۶ سـال اسـت مجـوز صـادرات اسـب ترکمـن
  بــه خــارج از کشــور داده نمی شــود، اظهــار داشــت: اجــازه
  صـادرات را بـه مالـکان اسـب ترکمـن نمی دهنـد و مهمترین
  دلیـل آن را حفـظ نـژاد اعـام می کننـد.
  آنامحمــد قلیچــی ادامــه داد: ایــن مســاله باعــث شــده تــا
  اسـب های ترکمـن بـه قیمـت واقعـی خود نرسـند اما اسـب های
  خارجــی بــدون شناســنامه بــه راحتــی وارد کشــور می شــود.
  وی کـه مالـک ۵۰ راس اسـب ترکمـن در روسـتای صوفیـان
  کالـه اسـت، گفـت: عـاوه بـر آن در کورس هـای سـوارکاری
  اســتان دورهــای کمتــری بــه اســب ترکمــن در مقایســه بــا
  اســب های خارجــی »تروبــرد و دوخــون« اختصــاص می یابــد.
  درآمــد پــرورش اســب جوابگــوی هزینه هــای نگهــداری
  نیســت
  منصــور آرخــی یکــی دیگــر از پــرورش دهنــدگان اســب از
  نــژاد »دوخــون و تروبــرد« در گنبــدکاووس هــم بیــان کــرد:
  روزانـه بـه طـور میانگیـن ۳۰۰ هـزار تومـان هزینـه خـوراک و
  نگهـداری هـر اسـب از نـژاد دوخـون و تروبـرد می شـود امـا
  درآمـد حاصـل از فـروش و یـا جوایـز مسـابقات کورس هـای
  سـوارکاری جوابگـوی ایـن هزینه هـا نیسـت.
  وی افـزود: عشـق و عاقـه بـه پـرورش اسـب و سـوارکاری
  مهمتریـن انگیـزه بـرای ادامـه فعالیـت در ایـن حوزه اسـت و
  در خیلـی مواقـع بـرای زنـده نگهداشـتن ایـن صنعـت مجبور
  بـه هزینـه کـردن از سـایر منابـع درآمـدی خـود هسـتیم در
  صورتـی کـه اگـر مجموعـه پـرورش اسـب خـود را فروختـه
  و پــول آن را در بانــک بگــذارم بــا ســود ماهانــه آن نیــاز بــه
  فعالیـت دیگـر نـدارم.
  وی بـا اشـاره بـه نگهـداری ۵۵ راس اسـب از نـژاد تروبـرد و
  دوخـون در مجموعـه پـرورش اسـب و سـوارکاری خـود واقـع
  در گنبـدکاووس بیـان کـرد: قیمـت جـو و سـبوس تعاونـی بـا
  بـازار آزاد یکـی اسـت، لـذا درخواسـت داریـم بـرای کمـک بـه
  پـرورش دهنـدگان اسـب جـو یارانـه دار بدهنـد و یـا حداقـل
  تعاونی هـا خـوراک دام را بـه صـورت مـدت دار بفروشـند.
  آرخــی همچنیــن از وضعیــت برگــزاری کــورس اســبدوانی
  گایــه کــرد و گفــت: نظــارت بــر افزایــش جایــزه و دوپینــگ
  در مســابقات ســوارکاری بــه درســتی انجــام نمی شــود بــه
  عبارتـی پـرورش دهنـدگان، اسـب یـک میلیـارد تومانی خود
  را بـه مسـابقات می آوردنـد امـا در صـورت اول شـدن فقـط
  حـدود ۱۰ تـا ۱۵ میلیـون تومـان از جایـزه مثـا ۴۰ میلیـون
  تومانـی بـه مالـک می رسـد کـه بـا پرداخـت هزینـه حمـل،
  کارگــر و خــوراک عمــا ســودی عایــدش نمی شــود.
  ایــن پــرورش دهنــده اســب ادامــه داد: وضعیــت نامناســب
  نظـارت بـر کـورس سـوارکاری در کنـار کاهـش قیمـت اسـب ها
  بـه دلیـل کسـادی بـازار داخلـی و نبود مجـوز برای صـادرات روز
  بـه روز شـرایط را بـرای ادامـه کار سـخت تر می کنـد.
  آرخــی تاکیــد کــرد: در صــورت دادن مجــوز بــرای صــادرات
  بـا حضـور در مسـابقات بین المللـی از جملـه جایـزه بـزرگ
  دوبــی می توانیــم بــا برنــده شــدن و کســب مقــام جوایــزی
  بـا مبالـغ چشـمگیر دریافـت کنیـم و حتـی اسـب های خـود
  را بـه قیمت هـای بسـیار مناسـب بفروشـیم کـه در هـر دو
  حالــت بــرای کشــور ارزآوری بــه همــراه دارد.
  وی ضمــن درخواســت از مســووالن بــرای مبــارزه بــا
  دوپینـگ در مسـابقات اسـبدوانی، گفـت: بـا افزایـش مبالـغ
  جوایــز کورس هــا، پــرورش دهنــدگان بــا رضایــت بیشــتری
  اســب های خــود را بــرای مســابقات بــه مناطــق مختلــف
  ایــران اعــزام می کننــد.
  پرورش دهنــدگان از جوایــز مســابقات اســب دوانی
  راضــی نیســتند
  معـاون اسـبدوانی فدراسـیون سـوارکاری بـا تاکیـد بـر انجام
  نظـارت کامـل توسـط هیات هـای سـوارکاری شهرسـتان ها
  و اسـتان ها بـر دوپینـگ در مسـابقات، گفـت: نمونـه گیـری
  و پلمـب نمونه هـا، کدگـذاری و ارسـال آنهـا بـه فدراسـیون
  توسـط عوامـل اجرایـی شهرسـتان و اسـتان انجـام می شـود.
  حکیـم ایگـدری افـزود: ارسـال نمونـه بـه آزمایشـگاه خـارج
  از کشــور توســط فدراســیون ســوارکاری انجــام می شــود و
  فدراســیون در نهایــت جواب هــای دریافتــی را بــه معاونــت
  اســبدوانی اعــام می کنــد.
  در صورت دادن مجوز برای صادرات با حضور در مسابقات
  بین المللـی از جملـه جایـزه بـزرگ دوبـی می توانیـم بـا برنـده
  شـدن و کسـب مقـام جوایـزی بـا مبالـغ چشـمگیر دریافـت
  کنیــم و حتــی اســب های خــود را بــه قیمت هــای بســیار
  مناسـب بفروشـیم که در هر دو حالت برای کشـور ارزآوری
  بـه همـراه دارد.
  وی بیــان کــرد: در هفتــه نخســت مســابقات اســبدوانی
  پاییــزه و زمســتانه ســال ۱۴۰۱ گنبــدکاووس ۳۰ درصــد بــه
  جوایـز همـه رده هـا افـزوده شـد و در ادامـه از هفتـه هشـم
  جوایــز کاس هــای ششــم و هفتــم ۴۰ درصــد، پنجــم ۳۶
  درصـد، چهـارم ۳۲ درصـد، سـوم ۲۸ درصـد، دوم ۲۴ درصـد
  و اول ۲۰ درصــد افزایــش یافــت.
  معــاون اســبداونی فدراســیون ســوارکاری ادامــه داد: بــا
  توجـه بـه ایـن افزایش هـا هـم اکنـون مبلـغ جایـزه کاس
  یــک بــرای اســب های اول تــا ســوم حــدود ۲۵۰ میلیــون
  تومــان، کاس ۲ حــدود ۱۹۱ میلیــون تومــان، کاس ســه
  ۱۲۶ میلیــون تومــان، کاس چهــار ۹۷ میلیــون تومــان،
  کاس پنجم ۷۴ میلیون تومان، کاس ششم ۵۶ میلیون
  تومــان و کاس هفتــم هــم ۳۶ میلیــون تومــان اســت.
  ایگـدری گفـت: پـرورش دهنـدگان از میـزان جوایـز فعلـی
  مسـابقات راضـی نیسـتند لـذا تـاش داریـم بـا هماهنگـی
  هیــات ســوارکاری شهرســتان، اســتان و فدراســیون مبلــغ
  جوایــز را افزایــش دهیــم.
  ایگــدری بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از راه انــداری دفتــر
  معاونــت اســبدوانی پاســخگویی بــه مــردم اســت، گفــت:
  هــر مالکــی کــه در رابطــه بــا نحــوه برگــزاری مســابقات در
  بحث هـای مختلـف دوپینـگ، عوامـل اجرایـی و جوایز گایه
  دارد می توانــد بــه ایــن دفتــر مراجعــه کنــد تــا شــبهات را
  برطــرف و در صــورت تاییــد ایــراد بــرای رفــع آن تــاش کنیــم.
  نگهداری ۶۰ هزار راس اسب در کشور
  رییــس جهــاد دانشــگاهی گلســتان هــم از نگهــداری ۶۰
  هــزار راس اســب در کشــور خبــر داد و گفــت: ســهم ایــن
  اسـتان حـدود ۱۷ هـزار راس اسـب از نژادهـای مختلـف از
  جملـه ترکمـن اسـت کـه آمـار ۱۰ هـزار راس آن ثبـت شـده
  اســت.
  ابراهیـم شـهبازی بـا تاکیـد بـر سـرآمدی ۲ نـژاد برتـر اسـب
  ترکمــن شــامل »آخــل تکــه و یمــوت« در دنیــا بیــان کــرد:
  عـاوه بـر گلسـتان شـاهد نگهـداری تعـدادی قابـل توجهـی
  از نــژاد اســب ترکمــن در اســتان های خراســان شــمالی و
  تهـران هـم هسـتیم.
  رییـس جهـاد دانشـگاهی گلسـتان گفـت: ایـن مرکـز بـرای
  کمــک بــه معرفــی ظرفیــت پــرورش اســب در اســتان بــا
  تکیــه بــر توانمنــدی علمــی داخلــی »ذخیره ســازی ژنتیــک
  اسـب اصیـل ترکمـن و اصـاح نـژاد ایـن گونـه را بـه روش
  جنین هــای منجمــد« در دســتورکار قــرار داده اســت.
  شــهبازی ادامــه داد: بــا انجــام ایــن اقدامــات وضعیــت
  شناســنامه دار شــدن اســب اصیــل ترکمــن ســاماندهی
  می شــود و بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه داریــم می توانیــم بــه
  ارزآوری قابـل توجهـی از ایـن محـل بـرای اسـتان گلسـتان
  امیــدوار باشــیم.
  سهم صفر درصدی ایران از تجارت جهانی اسب
  وی گفـت: ۳۰۰ میلیـارد دالر حجـم تجـارت جهانـی اسـب
  اســت امــا ســهم ایــران از جملــه گلســتان از ایــن محــل
  تقریبـا صفـر اسـت در صورتـی کـه بایـد بیـش از پیـش بـه
  ایـن صنعـت درآمـدزا و اشـتغال آفریـن به عنوان گنجینه ای
  از فرهنـگ و تاریـخ کشـور توجـه شـود.
  رییس جهاد دانشـگاهی گلسـتان افزود: در صورتی که
  طـرح ذخیـره ژنتیـک و اصـاح نـژاد اسـب اصیـل ترکمـن
  بــه ســرانجام برســد و اجــرا شــود تخمیــن می زنیــم ایــن
  صنعـت سـاالنه ۴ تـا ۵ میلیـون دالر ارزآوری برای اسـتان
  داشـته باشـد.
  وی مهمتریـن دالیـل در بحـث محدودیـت صـادرات اسـب
  از کشــور را نداشــتن شناســنامه بیــن المللــی و مباحــث
  قرنطینــه ای دانســت و گفــت: ایــن مســائل بــا رایزنی هــای
  انجــام شــده بــا رییــس فدراســیون ســوارکاری و رییــس
  موسسـه تحقیقـات دام کشـور بـا هـدف توسـعه صنعـت
  اســب اســتان گلســتان قابــل حــل اســت.
  معرفـی نشـدن درسـت نژادهـای اسـب بومـی ایـران
  بـه دنیـا
  یکــی از پژوهشــگران و مدرســان دانشــگاه در حــوزه
  ســوارکاری و پــرورش اســب در گلســتان گفــت: صــادرات
  اســب بــه شــکل انگشــت شــمار و از اســب های فــات
  بــه کشــورهای همســایه ماننــد پاکســتان، افغانســتان و
  قزاقسـتان انجـام می شـود و معرفـی نکـردن پتانسـیل های
  ژنتیکــی نژادهــای بومــی ایــران، ناتواتــی در بازاریابــی در
  ســطح بیــن المللــی، نبــود قرنطینه هــای بیــن المللــی و
  قوانیـن دسـت و پـا گیـر اداری بـرای صـادرات از مهمتریـن
  دالیــل ایــن محدودیــت اســت.
  ۳۰۰ میلیـارد دالر حجـم تجـارت جهانـی اسـب اسـت امـا
  سـهم ایـران از جملـه گلسـتان از ایـن محـل تقریبـا صفـر
  اسـت در صورتـی کـه بایـد بیـش از پیـش بـه ایـن صنعـت
  درآمـدزا و اشـتغال آفریـن بـه عنوان گنجینـه ای از فرهنگ و
  تاریـخ کشـور توجـه شـود.
  آریـا سـاعدی افـزود: ایـران نتوانسـته برتـر بـودن نژادهـای
  اسـب بومـی خـود را بـه درسـتی بـه دنیـا معرفـی کنـد چـرا
  کــه کشــورهای دنیــا بــه دنبــال خریــد اســب هایی هســتند
  کــه عملکردهــای بهتــری در ورزش و ســایر کاربردهــا دارنــد.
  وی بــا اشــاره بــه انجــام تحقیقــات محــدود و در خیلــی
  مواقـع برگرفتـه از داده هـای قبلـی بر روی اسـب های بومی،
  اظهـار کـرد: تاکنـون بـر روی اسـب های بومـی ایـران کارهـای
  تحقیقاتـی کان در بحـث »اسـبدوانی، پـرش و اسـتقامت
  « انجـام نشـده تـا بتوانیـم بـا اقتـدار کتابچـه ای از ظرفیـت
  اسـب های ایـران را در اختیـار عاقمنـدان بـه صنعـت اسـب
  در دنیـا قـرار دهیـم.
  ایـن پژوهشـگر، اسـب های »یورقـه« را اسـب های پرتـوان
  و اقتصــادی در ایــران برشــمرد و گفــت: اســب های یورقــه
  بیشـترین پراکندگی را در خراسـان دارا هسـتند که به دلیل
  ناشـناخته بـودن در ایـران، بـه صـورت قاچـاق و بـا حداقـل
  قیمــت از کشــور خــارج می شــوند در صورتــی کــه بایــد بــا
  انجـام کارهـای تحقیقاتـی ایـن اسـب ها بـه عنـوان یـک نژاد
  منحصـر بـه فـرد ایـران، بـه دنیـا معرفـی شـود.
  برگــزار نشــدن جشــنواره های بیــن المللــی اســب در
  ایـران
  بـرای توسـعه صنعـت اسـب در کشـور و اسـتان گلسـتان
  مسـووالن بایـد در کنـار رونـق بخشـی بـه بازارهـای محلـی
  و حــراج، برگــزاری جشــنواره های بیــن المللــی و ملــی، بــه
  افزایــش تعــداد مســابقات ســوارکاری، ایجــاد بســتر الزم
  بـرای تولیـد و پـرورش اسـب، تشـویق بـه صـادرات، اعمـال
  محدودیـت تولیـد اسـب های مشـابه خارجـی و حمایـت از
  ســرمایه گذاران بــا اعطــای وام هــای ارزان قیمــت )قــرض
  الحســنه( و بازپرداخــت طوالنــی مــدت بــا هــدف رونــق
  بخشـی بـه کسـب و کارهـای کوچـک در روسـتاها و شـهرها
  و معرفــی اســب بــه عنــوان یــک جاذبــه گردشــگری توجــه
  بیشـتری داشـته باشـند.
  سـاعدی برگـزار نشـدن جشـنواره های بیـن المللـی اسـب
  در ایــران را از دیگــر موانــع توســعه ایــن صنعــت در کشــور
  دانســت و بیــان کــرد: برگــزاری جشــنواره ها از جملــه
  فرصت هــای ایجــاد شــده بــرای معرفــی نژادهــای مختلــف
  اســب و برقــراری ارتبــاط بــا ســایر فعــاالن ایــن عرصــه و
  همچنیــن بازاریابــی مــورد نیــاز اســت امــا فقــط شــاهد
  برگـزاری جشـنواره های ملـی اسـب اصیـل ترکمـن در نقـاط
  مختلف کشـور از جمله روسـتای صوفیان شهرسـتان کاله
  آن هــم بــدون حضــور مهمانــان خارجــی هســتیم.
  وی افـزود: گلسـتان از امکانـات و توانمندی هـای باالیـی
  در عرصـه پـرورش اسـب و سـوارکاری برخـوردار اسـت و
  می تـوان از طریـق پـرورش، نگهـداری و صـادرات اسـب
  ترکمــن و همچنیــن برگــزاری مســابقات منطقــه ای و
  ملـی در رشـته های مختلـف سـوارکاری، هـزاران فرصـت
  شـغلی ایجـاد کـرد و درآمدهـای فراوانـی را عایـد اقتصـاد
  اسـتان سـاخت.
  درآمدزایی صنعت اسب در گلستانی مستلزم حمایت
  وجـود اقلیم هـای متنـوع آب و هوایـی و سـازگاری آن بـرای
  پـرورش و نگهـداری اسـب، ارزان بـودن نسـبی هزینه هـای
  مربوط به نگهداری و تولید در مقایسه با بیشتر کشورهای
  دنیـا، پیشـینه اجتماعـی، فرهنگی، تاریخـی و هنری مرتبط
  بـا اسـب و پـرورش آن، وجـود تعـداد زیادی از افراد عاقمند
  و عاشـقان اسـب و اسـبداری در جـای جـای اسـتان همـراه
  بـا نیـروی کار ارزان و وجـود جنـگل و منابـع طبیعـی در کنـار
  فراهـم بـودن شـرایط تحقیقـات در حـوزه پـرورش اسـب بـا
  وجـود مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی، وجـود مراتـع فـراوان
  بـرای تعلیـف و امـکان نگهداری اسـب بـه روش ایلخی داری
  )پــرورش آزاد در طبیعــت(، داشــتن بزرگتریــن میادیــن
  اسـبدوانی ایـران و قابلیـت صـادرات اسـب بومـی ترکمـن بـا
  توجــه بــه ظرفیــت هــای بالقــوه از جملــه شــرایط مطلــوب
  گلسـتان بـرای توسـعه فعالیـت در ایـن صنعـت اسـت.
  طبـق اعـام سـازمان جهادکشـاورزی گلسـتان بیـش از ۳
  هــزار ســر اســب ترکمــن در بیشــتر نقــاط اســتان از جملــه
  شهرسـتان های گنبـدکاووس، کالـه، گالیکـش، مراوه تپـه،
  آق قـا و بندرترکمـن بـه سـبک های »ایلخـی داری، سـنتی و
  صنعتــی« پــرورش داده می شــود.
  اســب ترکمــن بــا داشــتن بدنــی کشــیده و الغــر، گونــه ای
  زیبـا از نـژاد اسـب محسـوب می شـود کـه بیشـتر در منطقـه
  ترکمــن صحــرای اســتان گلســتان زیســت کــرده و پــرورش
  می یابد./ایرنــا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا